Regulamin

REGULAMIN SERWISU ESZKOLENIA.EXCELRAPORT.PL

Z dnia 1.06.2018

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu sprzedaży e-szkoleń dostępnych pod adresem eszkolenia.excelraport.pl.

Właścicielem serwisu i podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu sprzedażowego jest Paweł Wróblewski, czynny podatnik VAT (NIP 584-257-17-28), prowadzący działalność nierejestrowaną pod nazwą ExcelRaport.pl Paweł Wróblewski z siedzibą w Gdańsku przy ul. św. Brata Alberta 7A/4, 80-298 Gdańsk.

Kontakt z Właścicielem serwisu możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@.excelraport.pl

 

§1 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Regulamin – niniejszy regulamin,
2. Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Produktu,
3. Produkt – produkt prezentowany w Sklepie,
4. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem eszkolenia.excelraport.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia i dokonuje zakupu Produktów,
5. Właściciel – Paweł Wróblewski, prowadzący działalność nierejestrowaną pod nazwą ExcelRaport.pl Paweł Wróblewski z siedzibą w Gdańsku przy ul. św. Brata Alberta 7A/4, 80-298 Gdańsk,
6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu,
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,
8. Czas realizacji Zamówienia – okres jaki upływa od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub od momentu wpłynięcia należności na rachunek bankowy Właściciela (w przypadku płatności online) do momentu wysyłki Produktu do Klienta.

 

§2 INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie oraz zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to:
a) Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript lub
b) Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript,
c) Minimalna rozdzielczość ekranu to 1024 x 768 pikseli, d) Zainstalowane aplikacje umożliwiające odczytywanie plików PDF oraz XLSX.

3. Klientowi zakazuje się dostarczania treści niezgodnych z prawem oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie i uciążliwy dla innych Klientów.

4. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie są własnością Właściciela.

5. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6. Do każdego zakupu wystawiana jest paragon faktura VAT w formie elektronicznej. Na życzenie Klienta dokumenty te mogą zostać przesłane pocztą w formie papierowej.

7. Klient zobowiązuje się nie udostępniać/kopiować treści zakupionych Produktów innym osobom.

 

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zamówienia w Sklepie można dokonać w następujący sposób:
a) na stronie internetowej www.eszkolenia.excelraport.pl: wypełniając formularz Zamówienia,
b) pocztą elektroniczną: wysyłając na adres kontakt@excelraport.pl Zamówienie, zawierające dane wystarczające do jego realizacji tj. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon Klienta, dane do faktury.

2. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu, należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu.

3. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta dokonywany jest przez ich dodanie do Koszyka.

4. W trakcie procedury Zamawiania Klient uzupełnia dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności imię i nazwisko (nazwę), adres.

5. Do zakończenia procedury Zamówienia niezbędna jest akceptacja przez Klienta Regulaminu Sklepu.

6. Procedura składania Zamówienia kończy się w chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam i Płacę”.

7. W trakcie składania Zamówienia (do chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam i Płacę”) Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Produktów.

8. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z Właścicielem.

9. Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie.

10. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, o której mowa w §3 pkt. 9.

11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia.

 

§4 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA PRODUKTÓW

1. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, przy czym Właściciel dołoży wszelkich starań, aby czas ten wyniósł 24 h.

2. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w podanym terminie, Klientowi zostanie zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia lub możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży.

3. Właściciel zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli Zamówienie stało się niemożliwe do zrealizowania wskutek okoliczności, za które Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

4. Dostawa Produktów do Klienta odbywa się w wersji elektronicznej (ESD) na adres e-mail, a Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy. Wraz z Produktem Klient otrzyma fakturę VAT.

5. Dostawa odbywa się pocztą elektroniczną po poprawnym zakończeniu płatności w elektronicznym systemie płatności Dotpay lub po dokonaniu płatności przelewem (online) .

6. Przy płatnościach przelewem dostawa nastąpi po wpłynięciu opłaty za Produkt na konto Właściciela.

 

§5 CENY PRODUKTÓW I METODY PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny Produktów zostały wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT (stawka 23%).

2. Informacja o cenie Produktu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie do momentu zakończenia realizacji Zamówienia.

3. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:
a) kartą płatniczą lub przelewem poprzez elektroniczny system płatności Dotpay,
b) przelewem na rachunek bankowy Właściciela (63 1090 1098 0000 0001 0743 5350, Paweł Wróblewski, ul. Św. Brata Alberta 7A/4, 80-298 Gdańsk)

4. Płatności są obsługiwane przez spółkę Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

 

§6 UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

1. Produkty oferowane w sklepie są objęte gwarancją, dającą możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni.

2. Warunkiem odstąpienia od Umowy sprzedaży jest przesłanie na adres e-mail Sklepu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Właściciel dokona zwrotu wpłaconej przez Klienta należności niezwłocznie, w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wystawi dokument korygujący paragon lub fakturę VAT.

 

§7 RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTÓW

1. Właściciel jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, za wady fizyczne lub prawne sprzedanych Produktów w ramach rękojmi za wady, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

 

§8 REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

1. Właściciel jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, za niezgodność sprzedanego Produktu z Umową sprzedaży, na zasadach określonych w Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej Sklepu.

3. Właściciel zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

§9 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Właściciel podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Właściciela w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu) o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.

3. Właściciel zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

§10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Klienta na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sklep w celu realizacji Zamówienia i przyszłych Zamówień.

2. Klient ma prawo do dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania oraz żądania zaprzestania wykorzystywania swoich danych osobowych przez Sklep.

3. Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić ochronę udzielanym przez Klienta informacjom i danym osobowym, przekazanym podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania Zamówień.

4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce Prywatności Sklepu.

 

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właściciel zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stornie Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Klienta Umowy sprzedaży z Właścicielem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Klient może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Właściciel oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

3. W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.